2020

3. Role of Schottky Barrier and Access Resistance in Organic Field-Effect Transistors
Qijing Wang, Sai Jiang, Bowen Zhang, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Yong Xu,* Yi Shi,* and Yun Li*
J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 1466−1472
[https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b03339]

2. Effect of molecular structure of benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-based push-pull type donor polymers on performance panchromatic organic photodiodes
Henry Opoku, Chinna Bathula, Eun-Sol Shin, Dang Xuan Long, Hoyoul Kong, Yu Jin Jung, Bogyu Lim**, Yong-Young Noh*
Organic Electronics 78 (2020) 105580
[https://doi.org/10.1016/j.orgel.2019.105580]

1. Controlling the ambipolarity of thieno-benzo-isoindigo polymer-based transistors: the balance of face-on and edge-on populations
Jungho Lee, Eun-Sol Shin, Yeon-Ju Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*
J. Mater. Chem. C, 2020, Advance Article
[https://doi.org/10.1039/C9TC05641F]