2020

12. High‐Performance and Reliable Lead‐Free Layered‐Perovskite Transistors
Huihui Zhu, Ao Liu, Kyu In Shim, Jisu Hong, Jeong Woo Han,* and Yong-Young Noh*
Adv. Mater. 2020, 2002717
[https://doi.org/10.1002/adma.202002717]

11. Impact of Humidity on the Performance and Stability of Solution-Processed Copper Oxide Transistors
Huihui Zhu, Ao Liu, Yong-Young Noh*
IEEE Electron Device Letters ( Volume: 41 , Issue: 7 , July 2020 )
[https://doi.org/10.1109/LED.2020.2993324]

10. Precise Extraction of Charge Carrier Mobility for Organic Transistors
Yong Xu,* Yun Li, Songlin Li, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Wenwu Li, Yen‐Fu Lin, Huabin Sun,* Jing Wan,* Xinran Wang, Yufeng Guo,* Yi Shi, Yong‐Young Noh*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904508 *selected as Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.201904508]

9. Printable Semiconductors for Backplane TFTs of Flexible OLED Displays
Huihui Zhu, Eun‐Sol Shin, Ao Liu, Dongseob Ji, Yong Xu,* Yong‐Young Noh*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904588 *selected as Inside Front Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.201904588]

8. Understanding, Optimizing, and Utilizing Nonideal Transistors Based on Organic or Organic Hybrid Semiconductors
Tengzhou Yang, Qian Wu, Fuhua Dai, Kairong Huang, Huihua Xu, Chenning Liu, Changdong Chen, Sujuan Hu, Xiaoci Liang, Xuying Liu, Yong‐Young Noh, Chuan Liu*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1903889 *selected as Inside Back Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.201903889]

7. Approaching isotropic transfer integrals in crystalline organic semiconductors
Qijing Wang, Emilio J. Juarez-Perez, Sai Jiang, Mingfei Xiao, Jun Qian, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Yabing Qi*, Yi Shi†, and Yun Li‡
Phys. Rev. Materials 4, 044604
[https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.044604]

6. Solution-processed organic single-crystalline semiconductors with a fence-like shape via ultrasound concussion
Bowen Zhang, Qijing Wang*, Jianhang Guo, Mengjiao Pei, Hengyuan Wang, Sai Jiang, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi and Yun Li*
J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 2589-2593
[https://doi.org/10.1039/C9TC06635G]

5. Molecule Charge Transfer Doping for p‐Channel Solution‐Processed Copper Oxide Transistors
Ao Liu, Huihui Zhu, Yong‐Young Noh*
Adv. Funct. Mater. 2020, 2002625 *selected as Inside Front Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.202002625]

4. Understanding of Simultaneous Pyridine and Selenophene-containing Copolymers and their Polarity Conversion in Transistors
So‐Huei Kang, Myeonggeun Han, Yongjoon Cho, Jisu Hong, Seongmin Heo, Seonghun Jeong, Yong‐Young Noh* and Changduk Yang*
Mater. Chem. Front., 2020, Advance Article
[https://doi.org/10.1039/C9QM00739C]

3. Role of Schottky Barrier and Access Resistance in Organic Field-Effect Transistors
Qijing Wang, Sai Jiang, Bowen Zhang, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Yong Xu,* Yi Shi,* and Yun Li*
J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 1466−1472
[https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b03339]

2. Effect of molecular structure of benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-based push-pull type donor polymers on performance panchromatic organic photodiodes
Henry Opoku, Chinna Bathula, Eun-Sol Shin, Dang Xuan Long, Hoyoul Kong, Yu Jin Jung, Bogyu Lim**, Yong-Young Noh*
Organic Electronics 78 (2020) 105580
[https://doi.org/10.1016/j.orgel.2019.105580]

1. Controlling the ambipolarity of thieno-benzo-isoindigo polymer-based transistors: the balance of face-on and edge-on populations
Jungho Lee, Eun-Sol Shin, Yeon-Ju Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*
J. Mater. Chem. C, 2020,8, 296-302
[https://doi.org/10.1039/C9TC05641F]