2020

28. High-capacitance polyurethane ionogels for low-voltage operated organic transistors and pressure sensors
Grace Dansoa Tabi, Joo Sung Kim, Benjamin Nketia-Yawson, Do Hwan Kim * and Young-Yong Noh *
J. Mater. Chem. C, 2020,8, 17107-17113
[https://doi.org/10.1039/D0TC02364G]

27. 1D-CoSe2 nanoarray: a designed structure for efficient hydrogen evolution and symmetric supercapacitor characteristics
Iqra Rabani, Sajjad Hussain, Dhanasekaran Vikraman, Young-Soo Seo, Jongwan Jung, Atanu Jana, Nabeen K. Shrestha, Mohammed Jalalah, Yong-Young Noh and Supriya A. Patil
Dalton Trans., 2020, 49, 14191-14200
[https://doi.org/10.1039/D0DT02548H]

26. Short Alkyl Chain Engineering Modulation on Naphthalene Flanked Diketopyrrolopyrrole toward High‐Performance Single Crystal Transistors and Organic Thin Film Displays
Qian Liu, Sudam Chavhan, Hantang Zhang, Huabin Sun, Aidan J. Brock, Sergei Manzhos, Yingqian Chen, Krishna Feron, Steven E. Bottle, John C. McMurtrie, Jwo‐Huei Jou, Ho‐Shin Chen, Mangey Ram Nagar, Wenping Hu, Yong‐Young Noh, Yonggang Zhen, Prashant Sonar
Advanced Electronic Materials/Early View
[https://doi.org/10.1002/aelm.202000804]

25. Key Roles of Trace Oxygen Treatment for High‐Performance Zn‐Doped CuI p‐Channel Transistors
Ao Liu, Huihui Zhu, Kyu In Shim, Jisu Hong, Haksoon Jung, Jeong Woo Han, Yong‐Young Noh
Advanced Electronic Materials/Early View
[https://doi.org/10.1002/aelm.202000933]

24. Charge and thermoelectric transport mechanism in donor-acceptor copolymer films
Kaito Kanahashi, Yong-Young Noh, Won-Tae Park, Hoichang Yang, Hiromichi Ohta, Hisaaki Tanaka, and Taishi Takenobu
Phys. Rev. Research 2, 043330
[https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043330]

23. High-Performance Layered Perovskite Transistors and Phototransistors by Binary Solvent Engineering
Huihui Zhu, Ao Liu, Hyunjun Kim, Jisu Hong, Ji-Young Go, and Yong-Young Noh*
Chem. Mater. 2020
[https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c03822]

22. Pixellated perovskite photodiode on IGZO thin film transistor backplane for low dose indirect X-ray detection
Taoyu Zou, Ben Xiang, Yangbing Xu, Ya Wang, Chuan Liu, Jun Chen, Kai Wang, Qing Dai, Shengdong Zhang, Yong-Young Noh, Hang Zhou
IEEE Journal of the Electron Devices Society ( Early Access )
[https://10.1109/JEDS.2020.3040771]

21. Flexible Bottom-Gated Organic Field-Effect Transistors Utilizing Stamped Polymer Layers from the Surface of Water
Yoori Sung, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh*, Jung-Yong Lee*
ACS Appl. Mater. Interfaces.2020, 12, 25092−25099
[https://doi.org/10.1021/acsami.0c03612]

20. Perovskite transistors clean up their act
Huihui Zhu, Ao Liu, Yong-Young Noh*
Nature Electronics.2020.3,726
[https://doi.org/10.1038/s41928-020-00470-z]

19. Highly Ambient-Stable Organic Thin-Film Transistors Fabricated Using Naphthalene Diimide and Thienylene–Vinylene–Thienylene-Based n-Type Polymers with Different Electron-Withdrawing Groups
Dahye Kim, Huihui Zhu, Ao Liu, Hee Su Kim, Yong-Young Noh*, Do-Hoon Hwang*
J. Phys. Chem. C 2020, 124, 38, 20784–20793
[https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c06531]

18. Facile synthesis of cobaltenickel sulfide thin film as a promisingcounter electrode for triiodide reduction in dye-sensitized solar cells
Supriya A. Patil, Sajjad Hussain, Nabeen K. Shrestha, Naveed Mengal, Mohammed Jalalah, Jongwan Jung, Jea-Gun Park, Hyosung Choi, Hak-Sung Kim*, Yong-Young Noh**
Energy 202 (2020) 117730
[https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117730]

17. Recent progress in the development of backplane thin film transistors for information displays
Dongseob Ji, Jisu Jang, Joon Hui Park, Dasol Kim, You Seung Rim*, Do Kyung Hwang*, Yong-Young Noh*
Journal of Information Display 2020
[https://doi.org/10.1080/15980316.2020.1818641]

16. High-performance p-channel transistors with transparent Zn doped-CuI
Ao Liu, Huihui Zhu, Won-Tae Park, Se-Jun Kim, Hyungjun Kim, Myung-Gil Kim* & Yong-Young Noh*
Nat Commun 11, 4309 (2020)
[https://doi.org/10.1038/s41467-020-18006-6]

15. Enhanced efficiency and reduced hysteresis by TiO2 modification in high-performance perovskite solar cells
Veera Murugan Arivunithi, Soohyun Kim, Jungmin Choi, Jong Hun Sung, Hyun Deog Yoo, Eun-Sol Shin, Yong-Young Noh, Yeong-Soon Gal, Hyunjung Lee**, Sung-Ho Jin*
Organic Electronics 86 (2020) 105922
[https://doi.org/10.1016/j.orgel.2020.105922]

14. Solid‐State Electrolyte Dielectrics Based on Exceptional High‐k P(VDF‐TrFE‐CTFE) Terpolymer for High‐Performance Field‐Effect Transistors
Benjamin Nketia‐Yawson*, Grace Dansoa Tabi, Jea Woong Jo, Yong‐Young Noh*
Adv. Mater. Interfaces 2020, 2000842
[https://doi.org/10.1002/admi.202000842]

13. Emerging Thin-Film Transistor Technologies and Applications
Thomas D. Anthopoulos,* Yong-Young Noh,* and Oana D. Jurchescu*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2001678
[https://doi.org/10.1002/adfm.202001678]

12. High‐Performance and Reliable Lead‐Free Layered‐Perovskite Transistors
Huihui Zhu, Ao Liu, Kyu In Shim, Jisu Hong, Jeong Woo Han,* and Yong-Young Noh*
Adv. Mater. 2020, 2002717
[https://doi.org/10.1002/adma.202002717]

11. Impact of Humidity on the Performance and Stability of Solution-Processed Copper Oxide Transistors
Huihui Zhu, Ao Liu, Yong-Young Noh*
IEEE Electron Device Letters ( Volume: 41 , Issue: 7 , July 2020 )
[https://doi.org/10.1109/LED.2020.2993324]

10. Precise Extraction of Charge Carrier Mobility for Organic Transistors
Yong Xu,* Yun Li, Songlin Li, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Wenwu Li, Yen‐Fu Lin, Huabin Sun,* Jing Wan,* Xinran Wang, Yufeng Guo,* Yi Shi, Yong‐Young Noh*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904508 *selected as Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.201904508]

9. Printable Semiconductors for Backplane TFTs of Flexible OLED Displays
Huihui Zhu, Eun‐Sol Shin, Ao Liu, Dongseob Ji, Yong Xu,* Yong‐Young Noh*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904588 *selected as Inside Front Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.201904588]

8. Understanding, Optimizing, and Utilizing Nonideal Transistors Based on Organic or Organic Hybrid Semiconductors
Tengzhou Yang, Qian Wu, Fuhua Dai, Kairong Huang, Huihua Xu, Chenning Liu, Changdong Chen, Sujuan Hu, Xiaoci Liang, Xuying Liu, Yong‐Young Noh, Chuan Liu*
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1903889 *selected as Inside Back Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.201903889]

7. Approaching isotropic transfer integrals in crystalline organic semiconductors
Qijing Wang, Emilio J. Juarez-Perez, Sai Jiang, Mingfei Xiao, Jun Qian, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Yabing Qi*, Yi Shi†, and Yun Li‡
Phys. Rev. Materials 4, 044604
[https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.044604]

6. Solution-processed organic single-crystalline semiconductors with a fence-like shape via ultrasound concussion
Bowen Zhang, Qijing Wang*, Jianhang Guo, Mengjiao Pei, Hengyuan Wang, Sai Jiang, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi and Yun Li*
J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 2589-2593
[https://doi.org/10.1039/C9TC06635G]

5. Molecule Charge Transfer Doping for p‐Channel Solution‐Processed Copper Oxide Transistors
Ao Liu, Huihui Zhu, Yong‐Young Noh*
Adv. Funct. Mater. 2020, 2002625 *selected as Inside Front Cover picture
[https://doi.org/10.1002/adfm.202002625]

4. Understanding of copolymers containing pyridine and selenophene simultaneously and their polarity conversion in transistors
So‐Huei Kang, Myeonggeun Han, Yongjoon Cho, Jisu Hong, Seongmin Heo, Seonghun Jeong, Yong‐Young Noh* and Changduk Yang*
Mater. Chem. Front., 2020, Advance Article
[https://doi.org/10.1039/C9QM00739C]

3. Role of Schottky Barrier and Access Resistance in Organic Field-Effect Transistors
Qijing Wang, Sai Jiang, Bowen Zhang, Eun-Yong Shin, Yong-Young Noh, Yong Xu,* Yi Shi,* and Yun Li*
J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 1466−1472
[https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b03339]

2. Effect of molecular structure of benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-based push-pull type donor polymers on performance panchromatic organic photodiodes
Henry Opoku, Chinna Bathula, Eun-Sol Shin, Dang Xuan Long, Hoyoul Kong, Yu Jin Jung, Bogyu Lim**, Yong-Young Noh*
Organic Electronics 78 (2020) 105580
[https://doi.org/10.1016/j.orgel.2019.105580]

1. Controlling the ambipolarity of thieno-benzo-isoindigo polymer-based transistors: the balance of face-on and edge-on populations
Jungho Lee, Eun-Sol Shin, Yeon-Ju Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*
J. Mater. Chem. C, 2020,8, 296-302
[https://doi.org/10.1039/C9TC05641F]