2004

1. Effect of keto defects on the electrical properties of fluorene-based oligomers
Yong-Young Noh, Dong-Yu Kim, Yuji Yoshida, Kiyoshi Yase, Byung-Jun Jung, Eunhee Lim, Hong-Ku Shim and Reiko Azumi
Appl. Phys. Lett. 85, 2953 (2004)
[https://doi.org/10.1063/1.1787939]