Home

Recent Representative Papers

Perovskite transistors clean up their act, Nature Electronics.2020.3,726
Huihui Zhu, Ao Liu, Yong-Young Noh*

Precise Extraction of Charge Carrier Mobility for Organic Transistors, Adv. Funct. Mater.2020, 30, 1904508
Yong Xu,* Yun Li, Songlin Li, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Wenwu Li, Yen‐Fu Lin, Huabin Sun,* Jing Wan,* Xinran Wang, Yufeng Guo,* Yi Shi, Yong‐Young Noh*

Printable Semiconductors for Backplane TFTs of Flexible OLED Displays, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904588
Huihui Zhu, Eun‐Sol Shin, Ao Liu, Dongseob Ji, Yong Xu,* Yong‐Young Noh*

Molecule Charge Transfer Doping for p‐Channel Solution‐Processed Copper Oxide Transistors, Adv. Funct. Mater. 2020, 2002625
Ao Liu, Huihui Zhu, Yong‐Young Noh*

High-performance p-channel transistors with transparent Zn doped-CuI, Nat Commun 11, 4309 (2020)
Ao Liu, Huihui Zhu, Won-Tae Park, Se-Jun Kim, Hyungjun Kim, Myung-Gil Kim* & Yong-Young Noh*

High‐Performance and Reliable Lead‐Free Layered‐Perovskite Transistors, Adv. Mater. 2020, 2002717
Huihui Zhu, Ao Liu, Kyu In Shim, Jisu Hong, Jeong Woo Han,* and Yong-Young Noh*